Fannin

Phone Number
903-583-2863
Address
101 E Sam Rayburn Dr, Ste 200 Bonham, Texas 75418-2601
Judge
Blake, Laurine Jean
Phone Number
903-583-2071
Address
301 E Fifth St Bonham, Texas 75418-4003
Judge
Skotnik, John H.
Phone Number
903-961-2495
Address
P.O. Box 188 Ector, Texas 75439-0188
Judge
Skotnik, John H.
Phone Number
903-583-7455
Address
Bonham City Hall 514 Chestnut Street Bonham, Texas 75418
Judge
Moore, Randy
Phone Number
903-583-9258
Address
210 W 8th Bonham, Texas 75418
Judge
Butler, Charles
Phone Number
903-378-0015
Address
P.O. Box 86
Honey Grove, Texas 75446
Judge
Karl, Kenny
Phone Number
903-583-7489
Address
210 S. Main Street
Bonham, Texas 75418
Judge
Smithey, Royce W.
Phone Number
903-587-2846
Address
P.O. Box 1163
Leonard, Texas 75452
Judge
Clemons, Bob
Phone Number
903-378-3033
Address
633 N 6th St Honey Grove, Texas 75446
Judge
Karl, Kenneth G.
Phone Number
903-367-7011
Address
P.O. Box 5 Ladonia, Texas 75449
Judge
Skotnik, John H.
Texas Courts